Tájékoztató a 2018-2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai beíratásról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy óvodás korú gyermekeiket a következő helyen és időben írathatják be a lakóhelyük, illetve tartózkodási helyük szerinti kötelező felvételt biztosító vagy választott intézménybe.

 

Csongrád
helye: Csongrádi Óvodák Igazgatósága
Csongrád, Templom u. 4-8.

időpontja:       2018. április 23. (hétfő)     7.00-17.00 óra között
2018. április 24. (kedd)    7.00-17.00 óra között

 

Csongrád-Bokros
helye:  Bokrosi „Napsugár” Óvoda

Csongrád-Bokros, Gyójai u. 1.

időpontja:       2018. április 25. (szerda)     8.00-16.00 óra között

 

A beíratáshoz szükséges iratok:

  • a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája
  • a gyermek lakcímkártyája (ami egyben a személyi azonosítója is)
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek TAJ kártyája
  • gyermekvédelmi kedvezményről szóló és/vagy hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat

 

Kérjük, hogy lehetőség szerint a beiratkozáskor szíveskedjen gyermekét is magával hozni kölcsönös ismerkedés céljából. Az óvodai körzethatárokról tájékozódni lehet a város (www.csongrad.hu) és az intézmény honlapján (http://ovodak.csongrad.hu), a tagintézményekben, illetve a Polgármesteri Hivatal oktatási referensénél.

Valamennyi tagóvoda biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását.

Az intézményvezető 2018. május 16. napjáig írásban értesíti a szülőt, illetve a törvényes képviselőt a felvételi eljárás eredményéről.

A szülő a döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Csongrád város jegyzőjéhez, aki a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Felhívjuk a Szülők figyelmét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény erre vonatkozó szakaszaira:

  • § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
  • § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ (1) a) pontja alapján az óvodai beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

 

A bölcsődei felvételt is a fenti időpontokban lehet jelezni, de a bölcsődei beíratás a szülői igényeknek megfelelően egész évben folyamatosan történik.

 

Csongrád, 2018. március 22.

 

 

 

Dr. Juhász László

jegyző